Användarvillkor

Nedanstående affärsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (i det följande kallad: paidwings) och användarna och kunderna av de tillhandahållna medietjänsterna (i det följande: ”användare”). Dessa definierar de villkor som gäller för användningen av tjänsterna paidwings .

Sidan sugar-dating.info är ett erbjudande (i det följande ”tjänsten”) från Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland.
Tjänsten är en kommunikationsplattform där användaren bland annat erbjuds möjlighet att presentera sig själv på Internet för att hitta personer som är intresserade av partnerskap, vänskap, tillfälliga sexuella förbindelser eller snedsprång. Tjänsten erbjuder bland annat möjligheter till kontakt med befintliga, likasinnade kvinnor, par och män som eventuellt vill lära känna nya partner. Dessutom erbjuder tjänsten många olika sätt att kommunicera, flirta och presentera sig själv.

§ 1 Avtalsföremål; tjänsternas omfattning


1. paidwings ger användarna tillgång till en datingplattform på sugar-dating.info. Plattformen innehåller profiler och information om andra användare. Användarna har, efter skapandet av den egna profilen, möjligheten att söka efter andra profiler på plattformen. Användarna kan titta på andra användares profiler och i begränsad omfattning ta kontakt med dem.

2. Tjänsterna från paidwings tillhandahålls endast för privata ändamål och inte för kommersiellt bruk. Med registreringen för en tjänst från paidwings åtar sig användaren att endast använda tjänsten för privata ändamål.

3. paidwings tillhandahåller både kostnadsfria och avgiftsbelagda tjänster. Genom att registrera sig kostnadsfritt kan användaren skapa en profil, se andra användares profiler och skicka färdiga meddelanden till andra användare. Användare som registrerar sig för den extra avgiftsbelagda tjänsten kan förutom de kostnadsfria tjänsterna kontakta andra användare och skriva meddelanden till dem. Den avgiftsbelagda tjänsten kan tecknas för olika tidsperioder. Innan dessa tjänster aktiveras informeras användarna om att dessa tjänster är avgiftsbelagda. Dessutom lämnas uppgifter om tjänsternas innehåll och omfattning samt om priset och betalningsvillkoren.

4. paidwings ser till att systemet principiellt är permanent tillgängligt (24/7). Avgörande för tillgängligheten är routerns utgång, som förbinder den datorhall som används av paidwings med Internet (överföringspunkt). paidwings garanterar användarna av tjänsterna en genomsnittlig tillgänglighet på 97 % per år. Tillgängligheten anses dock inte vara reducerad förrän användaren har rapporterat felet till paidwings (felmeddelande). Undantagna är avbrott som orsakas av force majeure.

5. paidwings kan använda sig av externa leverantörer för att utföra sina tjänster. Dessa inkluderar i synnerhet betalningsleverantörer, innehållsleverantörer och andra externa tjänsteleverantörer. Externa tjänsteleverantörer som utför sina tjänster på uppdrag av paidwings räknas inte som tredje parter i enlighet med dessa allmänna affärsvillkor.

§ 2 Ingående av avtal


1. paidwings ingår inga avtal med personer under 18 år.
Om paidwings tvivlar på att användaren är myndig kommer man att be om ett bevis på åldern. Såvida användaren inte levererar detta bevis inom två veckor har paidwings rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Om det för paidwings finns en rimlig misstanke att en person inte är berättigad att delta, har paidwings rätt att kontrollera personens personuppgifter. För detta ändamål fastställs identiteten genom att man begär officiella handlingar. Användare som inte är berättigade att delta utesluts från att använda tjänsterna.

2. Tillgången till tjänsterna från paidwings sker efter användarens registrering med sina personuppgifter (bland annat kön, födelsedatum, e-postadress). Genom att registrera sig bekräftar användaren att han/hon godkänner de allmänna affärsvillkoren och integritetspolicyn. Därigenom uppstår ett gratis avtalsförhållande mellan paidwings och användaren.

3. paidwings erbjuder användaren förutom de kostnadsfria tjänsterna även olika avgiftsbelagda tjänster (premium medlemskap). Genom att ta dessa tjänster i anspråk ingår användaren ytterligare ett separat avtalsförhållande förutom det kostnadsfria avtalsförhållandet. Även för detta ytterligare avtalsförhållande gäller dessa allmänna affärsvillkor. För respektive tjänst informeras användaren om innehållet, varaktigheten, priset, löptiden och betalningsvillkoren för tjänsten innan det avgiftsbelagda avtalsförhållandet ingås. Genom att klicka på knappen ”Köp nu” lämnar användaren en offert om att ingå ett avtal om de avgiftsbelagda tjänsterna från paidwings . paidwings kommer att bekräfta att man accepterar kundens offert genom att aktivera tjänsterna eller skicka ett e-postmeddelande.

§ 3 Kostnader


1. De erbjudna tjänsterna från paidwings på denna tjänst är gratis, såvida inte användaren före tecknandet av en avgiftsbelagd tjänst har informerats om kostnaden för tjänsten.

2. Priserna för de avgiftsbelagda tjänsterna, betalningssättet samt varaktigheten av de fortsatta åtagandena inom ramen för dessa avgiftsbelagda tjänster förklaras innan de tas i anspråk av användaren.

§ 4 Betalningsvillkor


1. Avgiften för avgiftsbelagda tjänster betalas i förskott till paidwings och dras in i full omfattning via den betalningsmetod som valts vid beställningsprocessen under förutsättning att det finns tillräcklig täckning på det betalningsmedel som anges.

2. Om det inte är möjligt att debitera hela betalningsbeloppet förbehåller sig paidwings rätten att efter eget gottfinnande debitera beloppet i flera delbelopp.

3.Om användaren inte reglerar en utestående skuld fram till förfallodagen, trots betalningspåminnelser skickade av paidwings, är han i betalningsförsummelse. Användaren ska stå för räntan och kostnaderna som uppstår till följd av försummelsen. Dessa är i synnerhet kostnaderna för påminnelserna från paidwings och bankavgifterna för en kortreklamation/återbetalning via kreditkort orsakad av användaren. Användaren har valmöjligheten att bevisa att paidwings inte har ådragit sig någon skada eller att skadan är betydligt lägre än schablonbeloppet. Omvänt står paidwings fritt att tillhandahålla bevis på en större skada. På grund av dröjsmålet med betalningen kommer den utestående skulden att överlämnas till en inkassoleverantör. Det är överenskommet att användaren ska stå för alla kostnader som inkassoleverantören ådrar sig i uppdraget.

§ 5 Avtalstid och uppsägning

1. Avtalstjänsterna tillhandahålls av [NAMN] under kontraktets varaktighet, d.v.s. från att avtalet ingås till avtalets slut.

2. Avtalet för ett gratis medlemskap ingås på obestämd tid och kan sägas upp när som helst utan någon tidsgräns för uppsägningen.

3. Tiden för ett betalt medlemskap (Premium) motsvarar den period som anges i paketbeskrivningen eller den period som användaren väljer när han eller hon beställer paketet (inledande period). Den inledande löptiden är högst två år. Om medlemskapet inte sägs upp i slutet av den inledande perioden ska avtalet förlängas på obestämd tid (avtalsförlängning). Uppsägningstiden, eller, om en annan period angavs när den betalda tillgången köptes, för medlemskap med en löptid på högst en månad: 14 dagar, och för medlemskap med en löptid på mer än en månad: 30 dagar.

4. Om inget annat anges i uppsägningen kvarstår det kostnadsfria medlemskapet efter avslutat premiummedlemskap och kräver en separat uppsägning. Vid slutet av medlemskapet kommer paidwings att blockera användarens profil och endast i begränsad omfattning bearbeta sparad data. Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre finns någon lagstadgad lagringstid och uppgifterna inte längre krävs för att påvisa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätten till uppsägning i förtid på grund av viktiga skäl förblir opåverkad. En viktig orsak till uppsägning kan finnas för paidwings i synnerhet om användaren avsevärt eller vid upprepade tillfällen (a) är i försummelse eller (b) bryter mot andra avtalsförpliktelser. Om det viktiga skälet till uppsägningen är ett pliktbrott från användarens sida kan paidwings kräva ersättning för att avtalet upphör i förtid. Detta gäller inte om användaren inte är ansvarig för pliktbrottet.

6. Uppsägningen av det avgiftsbelagda avtalsförhållandet måste ske i textform för att vara effektiv. För att säkerställa en framgångsrik behandling av uppsägningen ska uppsägningen innehålla användarens fullständiga namn, den tjänst som använts, den e-postadress som använts vid registreringen och användarnamnet. Uppsägningen kan skickas via mejl till support@datingcustomercare.com. Som ett alternativ erbjuder vi även uppsägning av det avgiftsbelagda avtalsförhållandet per post. För din bekvämlighet har vi en färdig mall som du kan spara eller skriva ut. Den innehåller alla kontaktuppgifter och fält som ska fyllas i för att vi framgångsrikt ska kunna behandla en uppsägning av betalmedlemskapet. Vänligen klicka [LINK CANCELATION]här för att spara eller skriva ut mallen för uppsägning. paidwings kommer att bekräfta uppsägningen av premiummedlemskapet via mejl till adressen som är lagrad i profilen.

§ 6 Användarskyldigheter

- se också policy för leverantör och innehållsanvändning

1. Användaren är ensam ansvarig för innehållet i sin registrering, de andra uppgifterna om sin person och därmed för den information om sig själv han/hon tillhandahåller. Användaren försäkrar att de uppgifter som han/hon anger är sanna och beskriver användaren personligen. Avsiktligt lämnade felaktiga uppgifter ger paidwings rätt att blockera användarprofilen utan att detta påverkar det anspråk på betalning som paidwings har. Detta ger paidwings dessutom rätt till uppsägning med omedelbar verkan.

2. Användaren försäkrar att han/hon inte kommer att använda de tjänster som tillhör paidwings för affärsmässiga eller kommersiella ändamål och i synnerhet inte för reklamändamål. Användaren får inte läsa andra användares innehåll och profiler manuellt eller genom användning av program för att på detta sätt använda de uppgifter som insamlats på detta sätt utanför de tjänster som tillhör paidwings .

3. Användaren är skyldig att behandla e-postmeddelanden och andra meddelanden samt uppgifter från andra användare konfidentiellt och inte göra dem tillgängliga utan respektive tredje parts samtycke.

4. Användaren är skyldig att behandla sina inloggningsuppgifter konfidentiellt. Om inloggningsuppgifter vidarebefordras till tredje part, är användaren ansvarig för alla konsekvenser av denna åtgärd. Om det finns misstankar om att inloggningsuppgifter har vidarebefordrats till tredje part, måste användaren utan dröjsmål informera paidwings om detta och själv vidta lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare missbruk.

5. Dessutom åtar sig användaren att inte missbruka tjänster från paidwings , i synnerhet
a. att inte använda dem för att sprida ärekränkande, rasistiskt, uppviglande, förargelseväckande eller på annat sätt olagligt material eller sådan information;
b. inte använda dem för att hota eller ofreda andra användare eller tredje parter eller för att kränka andras rättigheter (inklusive deras personlighetsskydd);
c. inte lägga upp data i systemet eller databasen som innehåller virus eller programvara eller annat material som skyddas av upphovsrätten eller andra äganderätter, såvida inte användaren innehar motsvarande rättigheter till dessa eller det nödvändiga tillståndet för användning;
d. inte använda tjänsterna på ett sätt som negativt påverkar tjänsternas tillgänglighet för andra användare;
e. inte snappa upp e-postmeddelanden och inte heller försöka att göra det;
f. inte skicka e-postmeddelanden och andra meddelanden till andra användare för något annat syfte än privat kommunikation, i synnerhet inte för att marknadsföra eller erbjuda varor och tjänster eller för något annat yrkesmässigt eller kommersiellt ändamål;
g. inte nämna eller lägga till namn, adresser, telefon- eller faxnummer, messenger-adresser, e-postadresser, varumärken, företagsnamn, namn på andra internetportaler eller webbadresser till den personliga beskrivningen samt de uppladdade filerna;

6. Underlåtenhet att uppfylla ovannämnda skyldigheter eller överträdelse av andra skyldigheter i dessa allmänna affärsvillkor ger paidwings rätt att av viktig anledning säga upp avtalet med omedelbar verkan samt att omedelbart spärra användarens åtkomst till databasen som tillhör paidwings. paidwings kan i stället för blockering eller uppsägning radera delar av användarprofilen.

7. I den mån som användaren förknippar ingåendet av avtalsförhållandet med kommersiella eller affärsmässiga intressen eller använder de uppgifter från tredje part som han/hon har fått tillgång för affärsmässiga eller kommersiella ändamål, resp. för ändamål som inte uttryckligen godkänts av paidwings , åtar han/hon sig att betala ett avtalsvite på 500 euro till paidwings för varje bevisad överträdelse. Ytterligare skadeståndskrav påverkas inte av detta.

§ 7 Drift


1. paidwings har rätt att kontrollera de innehåll och uppgifter som anges av användarna och om innehållen bryter mot de allmänna affärsvillkoren ta bort de uppgifter det gäller.

2. paidwings är dessutom berättigad, men inte skyldig, att kontrollera texter och uppladdade bilder med avseende på förenlighet med dessa allmänna affärsvillkor och lagstadgade krav och ta bort dem i händelse av överträdelse.


§ 8 Överlåtelse av rättigheter


1. Användaren ger paidwings en icke-exklusiv, överförbar, rumsligt obegränsad och temporär på avtalets löptid begränsad enkel nyttjanderätt på bilder, texter och videor, som användaren skapat eller lagt upp på tjänsten.

2. Användaren försäkrar att de innehåll han/hon har lagt upp eller skapat och deras användning inte kränker tredje parts rättigheter, i synnerhet ingen upphovsrätt eller andra äganderättigheter.

§ 9 Ansvar


1. paidwings ansvarar inte för innehållet i användarnas profiler. Företaget har ingen kontroll över riktigheten och säkerheten när det gäller information som byts ut mellan användare eller som användarna lägger upp i sina profiler.

2. paidwings ansvarar inte för riktigheten hos de användarprofiler som visas i matchningssystemet och deras utvärdering med avseende på förenligheten med andra användare. paidwings ansvarar därvid endast för förmedlingen av kontakten och inte för dess framgång.

3. paidwings ansvarar inte heller för finansiella eller andra icke-fysiska skador som kan sättas i samband med tjänsten, såvida inte paidwings har orsakat dessa uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

4. Därutöver ansvarar paidwings i synnerhet inte för att tredje part på obehörigt sätt får reda på användares personuppgifter (till exempel till följd av att hackare skaffar sig obehörig åtkomst till databasen), såvida paidwings inte uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har möjliggjort att obehöriga skaffar sig kännedom om personuppgifter.

5. paidwings ansvarar dessutom inte för eventuellt missbruklig användning av uppgifter och information som användaren har gjort tillgängliga för tredje part.

§ 10 Friskrivning


1. Användaren befriar paidwings från allt ansvar och från alla skyldigheter, kostnader och ersättningsanspråk, som har orsakats av andra användare på grund av förtal, förolämpning eller kränkning av den personliga integriteten.

§ 11 Tekniska fel


1. paidwings lämnar ingen garanti för sin webbplats kontinuerliga tillgänglighet och dess tekniska funktionalitet.

2. I synnerhet ansvarar paidwings inte för fel i kvaliteten på åtkomsten till tjänsten på grund av force majeure eller händelser som paidwings inte är ansvarig för.

§ 12 Domsrätt och tillämplig lagstiftning


Lagen i Schweiziska edsförbundet gäller, med undantag för schweiziska lagvalsregler. Obligatoriska och mer gynnsamma rättsliga bestämmelser i konsumentens hemvist påverkas inte av detta val av lagstiftning. Behörig domstol är domstolen i Schweiz i kantonen Zug. Om du är en konsument med hemvist i Europeiska unionen och om det finns tvingande bestämmelser om detta, kan lagen i det land där du har din hemvist också gälla.

§ 13 Tvistlösning

EU-kommissionen har inrättat en internetplattform för tvistlösning online (”OS-plattform”) mellan företagare och konsumenter. OS-plattformen kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi vill påpeka att vi varken enligt lag är skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljedomstol.

§ 14 - Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar återkalla avtalet utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland, e-post: support@datingcustomercare.com) om ditt beslut att återkalla avtalet genom ett entydigt meddelade (till exempel ett brev som skickas med vanlig post eller e-post).

För att ångerfristen ska anses ha iakttagits räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.
Följderna av att ångerrätten utövas
Om du ångrar att du ingått det här avtalet och återkallar det, måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstått på grund av att du har valt ett annat leveranssätt än den ekonomiskt mest fördelaktiga standardleverans som vi erbjuder), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottagit meddelandet om att du återkallar det här avtalet. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits med dig. Under inga omständigheter debiteras du avgifter på grund av återbetalningen.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja levereras under ångerfristen, så måste du betala ett skäligt belopp till oss. Detta belopp ska motsvara den andel av tjänsterna som redan har tillhandahållits, fram till den tidpunkt då du meddelar oss att du utövar ångerrätten i fråga om det här avtalet, i förhållande till den totala omfattningen av de tjänster som omfattas av avtalet.

På din uttryckliga begäran börjar vi genomföra det avgiftsbelagda avtalet innan ångerfristen har gått ut, förutsatt att du samtidigt samtycker till att din ångerrätt upphör att gälla på grund av det och bekräftar för oss att du känner till detta.

För att återkalla avtalet kan du även använda nedanstående ångerblankett.

Till
Paidwings AG
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland

E-post: support@datingcustomercare.com

Härmed återkallar jag/vi () det av mig/oss () tecknade avtalet om köpet av följande varor ()/utförandet av följande tjänst ()

– Beställd den ()/mottagen den ()
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning(ar) (endast vid meddelanden i pappersform)
– Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.